Каталог / Тонометры

SOHO 260 - теперь со скидкой 15%   SOHO 260 - теперь со скидкой 15%
SOHO 310   SOHO 310
SOHO 310 + блок питания   SOHO 310 + блок питания
SOHO 330 + блок питания   SOHO 330 + блок питания
Блок питания   Блок питания

SIA "MSA Lemoks", Ķengaraga 6e, Rīga, LV-1063, Latvia, tel. +371 67 144 809, e-mail: info@lemoks.lv